Menu

Rozpoczyna się rekrutacja

Ważne ogłoszenia

19/02/2020

DRODZY RODZICE !

 

Od  2 marca 2020 roku do 13 marca 2020 roku odbywać będzie się rekrutacja dzieci do Przedszkola pod Topolą na rok szkolny 2020/2021

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń  można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki  REKRUTACJA oraz osobiście z Przedszkola pod Topola w Rumi,  ul. Leśna 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA SKŁADAMY OSOBIŚCIE OD 2 MARCA DO13 MARCA 2020 ROKU W KANCELARII PRZEDSZKOLA.

 UWAGA!!! INFORMACJA O OBLICZANIU DOCHODU!!!

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (wrzesień 2019 – luty 2020)Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód,             o którym mowa w art. 3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111,) z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy       z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1387 ze zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

SPOSÓB OBLICZANIA DOCHODU

a)w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych                 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.)tj. 674,00 zł –1 punkt,

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem                                 o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 100% stanowi kwota764,00zł

b)w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa          w punkcie a tj.  674,00 zł lub 764,00 zł, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 

Wniosek można złożyć do trzech wybranych publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole ( w takiej samej kolejności preferowanych placówek, od najbardziej do najmniej preferowanych).